سال نو مبارک
نوشته شده توسط محمد   
۲۸ اسفند ۱۳۸۷

سال-نو-مبارک!

 

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیكو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام